Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

www.eurocom2000.net

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Юроком 2000” ООД, ЕИК: BG130423154, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ж.к Дианабад,  ул.“Никола Габровски“1 и неговите клиенти – ПОЛЗВАТЕЛИ.
1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страница: https://www.eurocom2000.net/.
С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

 

  1. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА

2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:
• новини и актуална информация свързана с дейността на „Юроком 2000“ ООД;
• ценови оферти; каталози; файлове  с различни разширения; снимков материал
• връзка към партньори и доставчици, както и връзки към други интернет страници.


2.2 Всеки ПОЛЗВАТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.


2.3 „Юроком 2000“ ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност да бъдат достъпени/използвани в Страницата.


2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.


2.5 Страницата си запазва правото да изпраща на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ системни съобщения, свързани с промени в условията и начините за използването му.

 

  1. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1 При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОЛЗВАТЕЛИТЕ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали/ са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

  1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА

4.1 „Юроком 2000“ ООД полага всички усилия, за да поддържа на официалната си интернет страница, вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Юроком 2000“ ООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Юроком 2000“ ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.2 „Юроком 2000“ ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при ползването на Страницата.

4.3 „Юроком 2000“ ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

4.4 „Юроком 2000“ ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.