Депо Стара Загора

Депо Стара Загора-1
Депо Стара Загора-2

Обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Стара Загора" .

Обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Стара Загора" .

Доставени материали/системи:

• ПЕВП едностранно структурирана геомембрана – 2,00мм;

• ПЕВП гладка геомембрана – 2,00мм;

• ПП нетъкан геотекстил 800 гр/м2.