Депо Разград

Депо Разград-1
Депо Разград-2

Обект: ”Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци - гр. Разград".

Обект: ”Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци - гр. Разград".

Доставени материали/системи:

• Бентонитова хидроизолация – 3,50 кг/м2;

• ПП дренажен геокомпозит с високпроводима W образна сърцевина;

• ПЕВП перфорирани тръби за газова система;

• ПЕВП тръби за периферни дренажи.